KURVISEN SUKUYHDISTYS ry:n HALLITUS ELI SUKUNEUVOSTO

Sukuyhdistyksen säännöissä määritellään sukuneuvosto ja sen tehtävät seuraavasti:

Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa ja sen toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen.

Sukuneuvostoon kuuluu 6-8 varsinaista ja 6-8 varajäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan, tai ulkopuolelta, mutta mikäli mahdollista suvun ja yhdistyksen jäsenistä sukuneuvoston sihteerin, sukuluettelon pitäjän, rahastonhoitajan, arkistonhoitajan, esinekokoelmien hoitajan ja muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt, joista sama henkilö voi hoitaa useampaakin tointa.

Sukuneuvosto voi keskuudestaan asettaa kolmijäsenisen työvaliokunnan hoitamaan määrättyjä, tai juoksevia asioita.

Sukuneuvosto ja sen työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, niihin luettuna myös läsnä oleva puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisin äänten enemmistöin ja niistä pidetään päätöspöytäkirjaa.

Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuyhdistyksen jäsen.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana sukuneuvosto on kokoontunut vuosittain 2-3 kertaa. Puhelinkokoukset on varsinaisessa sukukokouksessa hyväksytty neuvoston kokoontumistavaksi, ja ne ovat osoittautuneet hyväksi käytännöksi hoitaa asioita, koska neuvoston jäsenet asuvat eri puolilla Suomea. Puhelimen käyttö mahdollistaa kokouksen järjestämisen nopeallakin aikataululla. Kulloisenkin neuvoston toimikausi kestää aina seuraavaan järjestettävään sukukokoukseen.


Kuluvan kauden valittu sukuneuvosto