Sukuyhdistyksen säännöt

Sukuyhdistyksen sääntöehdotuksen laati hovioikeudenviskaali, varatuomari Usko Kärki. Perustava kokous valitsi keskuudestaan toimikunnan, joka tutki sääntöehdotusta lähemmin ja laati ehdotuksen perusteella varsinaiset, viralliset säännöt sukuyhdistykselle, jotka varsinainen kokous vahvisti vilkkaan keskustelun jälkeen.

Muutoksia sääntöihin on tehty yhdistyksen historiassa kerran. Muutos koski yhdeksättä pykälää, joka käsittelee seuran nimenkirjoitusoikeutta. Muilta osin nykyiset säännöt ovat samat kuin alkuperin laaditut.

Sopimuskirja

Kurvisen sukuyhdistys r.y.:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Kurvisen sukuyhdistys r.y. ja sen kotipaikkana on Ilomantsin kunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa, vaalia suvun perinteitä ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitusperiään

 • järjestämällä kokouksia, joissa jäsenet saavat tavata ja lähemmin tutustua toisiinsa;
 • kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan yhteisessä arkistossa säilyttämällä sukua koskevia kuvia, valokuvia, kirjeitä, kirjoituksia, asiakirjoja, lehtileikkeitä ja muita julkaisuja;
 • kokoamalla, luetteloimalla ja säilyttämällä omissa tai julkisissa kokoelmissa sukuun kuuluvia muistoesineitä;
 • selvittämällä suvun vaiheita, sekä saattamalla tutkimuksen tulokset jäsenten tietoon;
 • luetteloimalla jatkuvasti suvun jäsenet, nekin, jotka eivät ole vielä liittyneet yhdistykseen                  ja
 • avustamalla käytettävissä olevin varoin yhdistyksen jäseniä, poikkeustapauksissa avustus voidaan antaa myös yhdistykseen kuulumattomalle suvun jäsenelle.

Yhdistys voi nuorison opintojen tukemiseksi, tai muuta avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja ja säätiöitä, sekä vastaan ottaa lahjoituksia ja varoja testamenttien kautta. Lisäksi voi yhdistys toimeenpanemalla arpajaisia, tai keräyksiä, sekä järjestämällä juhla- ja huvitilaisuuksia, kerätä varoja tarkoituksiensa toteuttamiseksi.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka polveutuu Paavo Kurvisesta, syntynyt 1713, tai jostain aikaisemmasta kantaisästä, mikäli sellainen myöhemmin voidaan saada selville, ja hänen puolisonsa.

Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sukuneuvostolla on valta erottaa yhdistyksestä jäsen, joka ei ole osoittautunut soveliaaksi siihen kuulumaan ja todeta eronneeksi jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan sukukokouksien välisenä aikana, ellei siihen sukuneuvoston mielestä ole ollut hyväksyttävää syytä.

Yhdistyksen täysi-ikäisen jäsenen tulee suorittaa liittymis- ja vuosimaksu, jonka vähimmäismäärän varsinainen sukukokous vahvistaa, ellei sukuneuvosto vapauta asianomaista maksua suorittamasta. Yhdistyksen ainaisjäsen suorittaa varsinaisen sukukokouksen määräämän maksun kerta kaikkiaan.

Yhdistyksen jäsenistä on sukuneuvoston pidettävä erityistä luetteloa.

Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa ja sen toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen.

Sukuneuvostoon kuuluu 6-8 varsinaista ja 6-8 varajäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan, tai ulkopuolelta, mutta mikäli mahdollista suvun ja yhdistyksen jäsenistä sukuneuvoston sihteerin, sukuluettelon pitäjän, rahastonhoitajan, arkistonhoitajan, esinekokoelmien hoitajan ja muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt, joista sama henkilö voi hoitaa useampaakin tointa.

Sukuneuvosto voi keskuudestaan asettaa kolmijäsenisen työvaliokunnan hoitamaan määrättyjä, tai juoksevia asioita.

Sukuneuvosto ja sen työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, niihin luettuna myös läsnä oleva puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisin äänten enemmistöin ja niistä pidetään päätöspöytäkirjaa.

Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuyhdistyksen jäsen.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajan.

Yhdistyksen nimen taloudellisissa sitoumuksissa kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä taikka puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erikseen yhdessä sukuneuvoston jonkun jäsenen kanssa. Muuten kirjoittaa yhdistyksen nimen sukuneuvoston puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja, taikka muu sukuneuvoston jäsen, kukin erikseen.

10§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa sukuneuvostolle.

11§

Yhdistyksen vuosikokous eli varsinainen sukukokous pidetään sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana kesä-, heinä- tai elokuun aikana ja on siitä ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintäin kaksi (2) viikkoa aikaisemmin ilmoituksella, joka on julkaistu sanomalehdessä, tai saatettu tiedoksi kirjeellä.

Muihin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet sukuneuvoston toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä.

12§

Varsinaisessa sukukokouksessa kokouksen avaa sukuneuvoston puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja ja toteaa, onko yhdistys sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsuttu, sekä huolehtii siitä, että kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ellei kokous itse halua toimittaa pöytäkirjan tarkistusta.

13§

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta.
 2. Esitetään tilit ja tilintarkastajain lausunto.
 3. Vahvistetaan kuluneen toimikauden tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille.
 4. Vahvistetaan alkavaa toimikautta varten liittymis- ja jäsenmaksut.
 5. Valitaan alkavaa toimikautta varten sukuneuvoston jäsenet, kaksi tilintarkastajaa ja kaksi vara tilintarkastajaa.
 6. Kuullaan sukuneuvoston, tai yhdistyksen muitten jäsenten, taikka esittäjiksi varta vasten kutsuttujen sukumuistelmia ja esityksiä.

14§

Sukukokouksessa on jokaisella yhdistyksen täysi-ikäisellä läsnä olevalla jäsenellä, joka on maksanut liittymis- ja jäsenmaksun taikka niistä vapautettu, yhtäläinen äänioikeus.

Äänestys on avoin, ellei avoimessa äänestyksessä, joka toimitetaan seisomaan nousemalla, käden nostolla, taikka muulla kokouksen määräämällä tavalla, ole päätetty käyttää suljettua äänestystä.

Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä, mutta, jos äänet menevät tasan, se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaalissa tasan, määrättäköön tulos arvalla.

15§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä, tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siinä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta, tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa yksinkertaisin äänten enemmistöin, mutta muussa sukukokouksessa vaaditaan, jotta päätös tulisi voimaan, että sitä on kannattanut kaksi kolmasosaa läsnä olleista.

16§

Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen varojen käyttämisestä sen tarkoitusperien hyväksi, mutta ellei tästä ole nimenomaista päätöstä tehty, jäävät rahavarat ja sukuluettelot Suomen sukututkimusseuralle, taikka sitä vastaavalle tieteelliselle yhdistykselle, arkisto Valtionarkistolle ja kokoelmat Kansallismuseolle taikka vastaaville tieteellisille laitoksille, jotka kuitenkin ovat oikeutettuja tallettamaan, tai luovuttamaan arkisto- ja esinekokoelmat, tai osan niistä Suomen sukututkimusseuralle, paikallismuseoille, erikoismuseoille, kunnallishallituksille, taikka muille yhteisöille ja laitoksille, joille ne mahdollisesti läheisesti kuuluvat.